EPB

EPB verslaggeving

Wat is EBP ?

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouw en te renoveren woningen, waarvoor een bouwvergunning is verplicht, voldoen aan de EPB regelgeving.
EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat.

Energieprestatie of E-peil is een maat voor het energieverbruik van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.
Het E-peil wordt beïnvloed door volgende factoren :
- thermische isolatie van de woning
- oriëntatie van het gebouw
- compactheid van het gebouw
- luchtdichtheid
- verwarmingsinstallatie
- productie van warm water
- ventilatie

In sommige gevallen moet er ook voldaan worden aan de K-peil eis. De K-peil eis geldt enkel voor het ganse gebouw. Dus voor gedeeltelijke verbouwingen of uitbreiding is dit niet van toepassing.

Binnenklimaat wijst op de ventilatie-eisen van het gebouw en op het risico van oververhitting. De wetgeving schrijft voor dat er moet voldaan worden aan minimale ventilatie eisen en dat oververhitting ( tijdens zonnige dagen ) moet vermeden worden.


Wanneer is EPB van toepassing ?

De EPB regelgeving is van toepassing voor elke :
- nieuwbouw
- herbouw
- ontmanteling
- gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³
- gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
- uitbreiding met een BV groter dan 800 m³
- uitbreiding met minstens één wooneenheid

waarvoor
- een stedebouwkundige vergunning verplicht is
- een architect verplicht is of het volume meer dan 3000 m² bedraagt
- er verwarmd en/of gekoeld wordt in functie van de menselijke bezetting

Bij twijfel of uw project al dan niet onderworpen is aan de EPB regelgeving, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Welke eisen worden er gesteld ?

Kort samengevat moet men voldoen aan volgende eisen voor een nieuwbouw woning :
- E-peil maximaal 70 ( E 60 vanaf 2014 ! )
- K-peil maximaal 40
- maximale U-waarden en minimale R-waarden voor scheidingsconstructies
- minimale ventilatie eisen
- beperking van oververhitting
- netto energiebehoefte < 70 kWh/m²
- bouwknopen worden in rekening gebracht


Voor een uitgebreider overzicht, zie www.energiesparen.be/epb/overzichteisen

Voor meer informatie omtrent de eisen waaraan uw project moet voldoen, kunt u steeds contact opnemen.

Hoe loopt de procedure ?

De aangifteplichtige stelt een epb-verslaggever aan. Uiterlijk 8 dagen voor de start van de werkzaamheden dient de verslaggever een startverklaring in bij het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ).
Tijdens en na de bouwfase verzamelt de verslaggever de bewijsvoeringsdocumenten om een correcte aangifte te kunnen doen.
Uiterlijk 6 maand na de ingebruikneming van het gebouw dient de verslaggever de aangifte in bij de energieadministratie.

Ebico is erkend door het VEA als erkend EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.

EPB verslaggeving, EPB energieprestatieregelgeving