Nieuwe norm voor de bepaling van het thermisch rendement van een ventilatietoestel met warmteterugwinning !

Nieuwe norm voor de bepaling van het thermisch rendement van een ventilatietoestel met warmteterugwinning !

Sedert 26/12/2012 is er een nieuwe norm in verband met het thermisch rendement van een systeem D.


Voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2012 of waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2013, moet het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010. Die bijlage is een verduidelijking van de NBN EN 308.

Als in de EPB-aangifte een rendement wordt toegepast dat volgens een andere norm is bepaald, wordt het niet aanvaard. Als waarde bij ontstentenis moet nul worden ingevuld.

Het is dus belangrijk dat je als bouwheer of bouwpromotor kiest voor een systeem D dat zijn rendement heeft bepaald volgens de geldende norm. Je kunt de lijst consulteren op www.epbd.be